Video: Ngày Hội cho dân chúng 2015 tại Dinh Tổng thống

Bản tin khác