Internet-Zugang: UN-Resolution zu Menschenrechten im Netz

Truy cập Internet: Nghị quyết của LHQ về nhân quyền trong mạng.QUELLE: MEV

.

11

.

06.07.2016 um 16:25 Uhr Das United Nations Human Rights Council hat eine Resolution verabschiedet, die den Zugang zum Internet zu einem grundlegenden Menschenrecht macht und sich über die Menschenrechte im Netz äußert. Allerdings ist dieses Urteil nicht bindend.
06/07/2016 vào lúc 16:25 Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết, làm cho truy cập Internet trở thành một quyền cơ bản của con người và được thể hiện trên các quyền con người trong mạng. Tuy nhiên, Nghị quyết này không phải là ràng buộc.

.

Am vergangenen Freitag hat das United Nations Human Rights Council eine Resolution verabschiedet, die den Zugang zum Internet indirekt zu einem grundlegenden Menschenrecht macht. Die gesprochenen Urteile der Vereinten Nationen sind allerdings nicht bindend und funktionieren eher als Empfehlung oder Richtlinie zur Gesetzgebung in allen Ländern. Ein entsprechendes Gesetz muss das jeweilige Land dann selbst erlassen, um es geltend zu machen.

Thứ sáu tuần trước, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết, làm cho truy cập Internet gián tiếp trở thành quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, Nghị quyết được Liên Hợp Quốc công bố không mang tính ràng buộc và có chức năng như là một Đạo luật được khuyên nên áp dụng hoặc như một sự định hướng cho tất cả các nước. Mỗi một quốc gia sau đó phải tự ban hành một Đạo luật riêng cho phù hợp để thi hành.

.

Während über 70 Staaten – darunter Deutschland, Australien, die USA, Japan und viele weitere Länder – sich freiwillig dazu verpflichten den Zugang zum Internet nicht absichtlich einzuschränken, haben andere Staaten eine andere Meinung über die neue Resolution des United Nations Human Rights Councils. So wehren sich Länder wie China, Russland, Südafrika, Saudi-Arabien und Indien gegen die Resolution und wollen diese nicht unterstützen. Die Vereinten Nationen betonten die Wichtigkeit eines Internet-Zugangs wegen der vielfältigen und günstigen Möglichkeit an Bildung und Informationen zu gelangen. Zudem muss im Internet für Sicherheit gesorgt werden und die Privatsphäre sowie Meinungsfreiheit geschützt werden.

Trong khi hơn 70 quốc gia – trong đó có Đức, Úc, Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước khác – tự nguyện cam kết không cố tình hạn chế truy cập Internet, thì có những quốc gia khác có những quan điểm khác nhau về Nghị quyết mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Do đó, các nước như Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Ả Rập Saudi và Ấn Độ đã chống lại nghị quyết này và không muốn ủng hộ. Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của truy cập Internet vì tính đa dạng và khả năng chi phí thấp cho việc đào tạo và tiếp cận thông tin. Ngoài ra cần phải đảm bảo được sự an toàn và bảo mật quyền riêng tư cũng như tự do ngôn luận phải được bảo vệ trên Internet.

.

Die britische Menschenrechtsorganisation Article 19 hat ebenfalls einige Worte zur verabschiedeten Resolution der Vereinten Nationen veröffentlicht: “Wir sind enttäuscht darüber, dass Demokratien wie Südafrika, Indonesien und Indien dafür gestimmt haben, den Schutz der Online-Meinungsfreiheit zu schwächen […] Ein sich auf Menschenrechte stützender Ansatz Internet-Zugang zu gewähren und auszubauen ist essentiell, um die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen. Kein Land sollte das verlangsamen wollen.”

Tổ chức nhân quyền của Anh – Điều 19, cũng đã phát biểu trên truyền thông, qua việc Liên Hiệp Quốc thông qua Nghị quyết này: “Chúng tôi thất vọng rằng các quốc gia có nền dân chủ như Nam Phi, Indonesia và Ấn Độ đã bình chọn cách để làm suy yếu việc bảo vệ tự do ngôn luận trực tuyến […]Một quyền của con người phải được hỗ trợ, đảm bảo để tiếp cận, truy cập Internet và phát triển là điều cần thiết để thực hiện Chương trình Agenda năm 2030 được phát triển bền vững.. Đừng có quốc gia nào muốn kìm hãm việc này. “

.

Mạnh Thái chuyển ngữ.

 

 

Mạnh Thái chuyển ngữ: Truy cập Internet: Nghị quyết của LHQ về nhân quyền trong mạng

Bản tin khác