Hartz IV: Keine Leistungskürzung nach nicht nachweisbarem Meldeversäumnis

Hartz IV: Không được giảm tiền trợ cấp khi không chứng minh được lỗi không thực hiện nghĩa vụ trình báo.

Gericht glaubt Aussage eines Zeugen

Toà án tin lời khai của một nhân chứng.

.

Einem Leistungsempfänger, der sich nach einem Urlaub ordnungsgemäß beim Jobcenter zurückmeldet, dürfen nicht die Bezüge gekürzt werden, weil sich in den Unterlagen kein entsprechender Aktenvermerk über die Rückmeldung finden lässt. Dies entschied das Sozialgericht Heilbronn und glaubte nach Zeugenvernehmung der Aussage des Bekannten des Leistungsbeziehers, der diesen beim Besuch des Jobcenter begleitet hatte.

Một người nhận tiền trợ cấp Xã hội, sau kỳ nghỉ phép đã trình báo lại ở Trung tâm việc làm, thì không thể bị cắt giảm tiền trợ cấp, chỉ vì lý do không tìm thấy hay không có biên bản ghi nhớ tương ứng trong các Hồ sơ lưu trữ về việc người này đã trình báo lại sau khi nghỉ phép. Điều này đã được Toà án Heilbronn phán quyết như vậy và Toà án đã tin tưởng vào lời khai của nhân chứng là người quen biết của người nhận tiền trợ cấp, nhân chứng đã đi cùng người nhận trợ cấp đến Trung tâm việc làm.

.

Der 44jährige schwerbehinderte Kläger aus Heilbronn steht seit Jahren im SGB II-Leistungsbezug. Bestellte ihn das Jobcenter Stadt Heilbronn ein, kam er dem in der Vergangenheit stets nach. Im Rahmen einer persönlichen Vorsprache Mitte August 2015 genehmigte ihm das Jobcenter eine Ortsabwesenheit (“Urlaub”)bis 27. August 2015 und forderte ihn auf, sich am Vormittag des Folgetags (28. August) am Empfangstresen des Jobcenters zurückzumelden. Dass der Kläger an jenem Tag vorsprach, ist in den Akten des Jobcenters nicht vermerkt. Obwohl der Mann im weiteren Verlauf geltend machte, sich pflichtgemäß zurückgemeldet zu haben (dies könne sein Bekannter bezeugen), senkte das Jobcenter die SGB II-Leistungen des Klägers wegen eines “Meldeversäumnisses” um knapp 120 Euro ab.

Nguyên đơn 44 tuổi bị tàn tật mức độ nặng sống ở Heilbronn nhiều năm qua đã nhận tiền trợ cấp theo Quyển II Bộ luật Xã hội. Người này luôn thực hiện nghĩa vụ đến trình báo khi Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Heilbronn triệu tập. Trong một cuộc phỏng vấn cá nhân vào giữa tháng tám năm 2015 Trung tâm giới thiệu việc làm đã chấp thuận cho phép người này được vắng mặt tại địa phương (nghỉ phép) đến 27 tháng 8 năm 2015 và yêu cầu người này vào buổi sáng của ngày hôm sau (28 tháng 8) phải đến trình báo tại quầy tiếp tân của Trung tâm việc làm. Thực tế việc người này đã đến trình báo đúng vào ngày đó không được ghi nhận trong Hồ sơ lưu trữ của Trung tâm việc làm. Mặc dù người này sau đó tuyên bố đã làm tròn nghĩa vụ trình báo lại (điều này người quen của ông ta có thể làm chứng ), nhưng Trung tâm việc làm vẫn cắt giảm gần 120 Euro tiền trợ cấp theo Quyển II Bộ luật Xã hội của nguyên đơn với lý do người khiếu nại “không trình báo”.

.

Zeuge bekundet glaubhaft Begleitung des Klägers zum Termin beim Jobcenter

Nhân chứng cho lời khai tin cậy về việc đã đi cùng nguyên đơn vào ngày hẹn đến Trung tâm việc làm.

.

Die hiergegen gerichtete Klage war nach Anhörung des Klägers und eingehender Zeugenvernehmung des Bekannten erfolgreich. Das Sozialgericht Heilbronn entschied, dass der (nicht im Hartz IV-Bezug stehende) Zeuge sich glaubhaft, wahrhaftig und authentisch habe daran erinnern können, den Kläger am fraglichen Vormittag bei dessen Vorsprache im Jobcenter begleitet zu haben, um ihn anschließend in eine nahegelegene Pizzeria zum Essen einzuladen. Es könne offen bleiben, aus welchen Gründen die Rückmeldung des Klägers in den Akten des Jobcenters nicht vermerkt worden sei; womöglich hänge dies damit zusammen, dass der Kläger an jenem Tag auch noch Fragen zur Weiterbewilligung seiner SGB II-Leistungen gehabt habe.

Đơn kiện này đã được Toà chấp thuận, đồng ý sau khi xem xét lời khai của nguyên đơn và lời khai của nhân chứng là người quen của nguyên đơn. Toà Xã hội Heilbronn quyết định rằng, nhân chứng (không nhận Hartz IV) đã nhớ lại được sự việc một cách đáng tin, trung thực, xác thực việc đi cùng nguyên đơn vào buổi sáng ngày đang bị nghi vấn đến Trung tâm giới thiệu việc làm, sau đó đến một quán pizza lân cận mời nhau ăn bữa. Vấn đề có thể vẫn chưa được giải thích là vì bất cứ lý do gì, việc nguyên đơn đến trình báo lại sau khi nghỉ phép đã không được ghi nhận trong Hồ sơ của Trung tâm giới thiệu việc làm. Điều này có thể liên quan đến việc nguyên đơn trong ngày hôm đó còn hỏi thêm việc xin tiền trợ cấp theo Quyền II Bộ luật Xã hội cho thời gian tiếp theo.

.

Gericht lehnt Vertagung und Beweisantrag auf Vernehmung diverser Mitarbeiter des Jobcenters ab.

Tòa án bác bỏ đơn hoãn ngày xử và đơn trình bằng chứng yêu cầu thẩm tra các nhân viên khác nhau của Trung tâm việc làm.

.

Den in der mündlichen Verhandlung gestellten Antrag des Jobcenters, den Gerichtstermin zu vertagen und diverse, offensichtlich im Wechsel am Empfang eingesetzte Mitarbeiterinnen als Zeuginnen zu vernehmen, lehnte das Gericht ab. Denn es werde als wahr unterstellt, dass sich keine der benannten Mitarbeiterinnen an eine Vorsprache des Klägers am 28. August letzten Jahres erinnern könne; vielmehr erscheine es unter Berücksichtigung der zahlreichen täglichen Kundenkontakte im Empfangsbereich des Jobcenters und angesichts des begrenzten menschlichen Erinnerungsvermögens nur natürlich, dass ein dort eingesetzter Mitarbeiter sich nach rund einem dreiviertel Jahr nicht mehr an eine einzelne Vorsprache des Klägers erinnern könne.

Tại phiên tòa, Toà án đã bác bỏ đơn của Trung tâm việc làm xin hoãn ngày xử và yêu cầu Toà thẩm vấn những nhân chứng là nữ nhân viên khác nhau, những người này rõ ràng đã thay nhau làm việc tại quầy tiếp tân. Bởi vì một sự thật đã được xác nhận là không ai trong số các nữ nhân viên được chỉ định có thể nhớ lại được buổi nói chuyện với nguyên đơn vào ngày 28 tháng Tám năm ngoái. Thêm nữa, thực tế cho thấy sau khi đã xem xét yếu tố có rất nhiều cuộc tiếp khách hàng ngày tại sảnh của Trung tâm việc làm và với khả năng nhớ có hạn của con người thì nhân viên làm việc ở đó sau thời gian 3/4 năm không thể nhớ được cuộc nói chuyện với nguyên đơn là điều đương nhiên.

.

Hinweis zur Rechtslage:

§ 32 Zweites Buch Sozialgesetzbuch [SGB II] – Auszug -:

[…] Kommen Leistungsberechtigte trotz schriftlicher Belehrung über die Rechtsfolgen […] einer Aufforderungdes zuständigen Trägers, sich bei ihm zu melden […], nicht nach, mindert sich das Arbeitslosengeld II […] jeweils um 10 Prozent des für sie […] maßgebenden Regelbedarfs. Dies gilt nicht, wenn Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten darlegen und nachweisen. […]

Hướng dẫn pháp lý:

§ 32 Quyển II Bộ luật xã hội [SGB II] – Tóm tắt -:

[…] Người được hưởng trợ cấp không đến, mặc dù đã được hướng dẫn giải thích bằng văn bản về các hậu quả pháp lý, […] trình báo theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền […] , sẽ bị cắt giảm tiền trợ cấp thất nghiệp II […] khoảng 10 phần trăm của số tiền mà người đó được hưởng […] theo nhu cầu được quy định. Điều này không áp dụng nếu người hưởng trợ cấp giải trình và chứng minh được một lý do quan trọng cho hành vi của họ. […]

.

Sozialgericht Heilbronn, Urteil vom 28.04.2016
Ak.Zei.: – S11 R 4362/15 –

Toà xã hội Heilbronn, Phán quyết ngày 28.04.2016
Số Hồ sơ: – S 11 R 4326/15 –

.

Mạnh Thái chuyển ngữ – SONG NGU VIET DUC

Mạnh Thái chuyển ngữ: Nhận Hat IV nên tham khảo phán quyết này của Toà án!

Bản tin khác