Was tun bei Behinderung oder Pflegebedürftigkeit?/

Phải làm gì trong trường hợp bị khuyết tật hoặc có nhu cầu được chăm sóc?

.

Menschen mit Behinderungen/ Những người bị khuyết tật

.

Menschen können unterschiedliche Arten und Schweregrade von Behinderungen haben. In einem ärztlichen Gutachten wird festgestellt, zu wie viel Prozent eine Behinderung vorliegt. (In der Beratungsstelle für Behinderte und Krebskranke im Haus der Gesundheit (Adresse im Anhang) erhalten Behinderte und chronisch Kranke Beratung und Hilfevermittlung, einschließlich der Erstellung von Gutachten, durch eine Ärztin und Sozialarbeiterinnen)./

Mọi người có thể bị các loại Khuyết tật khác nhau và ở các mức độ khác nhau. Thông qua Giám định Y khoa, người ta xác định được có bao nhiêu phần trăm khuyết tật. ( Tại các cơ sở tư vấn cho người tàn tật và bệnh nhân bị ung thư của Trụ sở chăm sóc sức khỏe (Địa chỉ trong Phụ lục), những người Tàn tật và bị bệnh mãn tính được các Bác sĩ và nhân viên xã hội chăm sóc, tư vấn và giới thiệu đến những nơi cần thiết, kể cả xin giấy giám định Y tế.)

.

Menschen gelten als schwerbehindert, wenn der Grad ihrer Behinderung wenigstens 50 Prozent beträgt. Sie haben dann Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis, der ihnen besondere Rechte zusichert. Dazu können zum Beispiel ein Sitzplatzanspruch in Verkehrsmitteln, ein Anspruch auf einen Behindertenparkplatz oder ermäßigte Fahrten im öffentlichen Nahverkehr gehören. Wenn die Teilhabe eines Menschen am Leben in der Gesellschaft aus gesundheitlichen Gründen voraussichtlich für länger als sechs Monate beeinträchtigt ist, liegt eine Behinderung vor. Altersbedingte Krankheiten werden hierbei nicht berücksichtigt./

Những người được cho là bị Khuyết tật nặng, nếu mức độ tàn tật ít nhất là 50%. Họ được cấp thẻ chứng minh bị tàn tật nặng và có quyền được hưởng các chế độ ưu tiên đặc biệt, thí dụ như: Chỗ ngồi trong phương tiện giao thông công cộng, chỗ đậu xe riêng hoặc được giảm giá trong các phương tiện giao thông công cộng. Được coi là tàn tật, nếu sự tham gia vào cuộc sống Xã hội của một người bị ảnh hưởng vì lý do sức khỏe ngoài 6 tháng. Những bệnh do tuổi già sinh ra, không được tính đến ở đây.

.

Um als Schwerbehinderter anerkannt zu werden, muss man einen Antrag beim Versorgungsamt stellen. Einen Antragsvordruck erhält man unter anderem bei den Sozialdiensten der Krankenhäuser, im Haus der Gesundheit, im Bürgeramt oder beim Kundencenter des Versorgungsamtes. Dem Antrag muss ein Passfoto beigefügt werden./

Để được công nhận là bị Tàn tật nặng, người ta phải nộp đơn tại Sở An sinh Xã hội. Mẫu đơn in sẵn có tại các phòng công tác xã hội của bệnh viện, trong Trụ sở chăm sóc sức khỏe, trong Ủy ban Quận hay phòng tiếp dân của Sở An toàn Xã hội. Kèm theo đơn là một ảnh hộ chiếu.

.

TIPP:
Im Antrag wird nach dem Aufenthaltsstatus gefragt. Als amtliche Bescheinigung reicht eine beglaubigte Kopie des Passes. Die Beglaubigungen werden vom Bürgeramt bei Vorlage des Passes ausgestellt. Wenn Sie den Antrag persönlich im Kundencenter des Versorgungsamtes abgeben, genügt die Vorlage Ihres Passes./

LƯU Ý: Trong Đơn có hỏi đến tình trạng cư trú. Để chứng thực chỉ cần một bản chụp công chứng Hộ chiếu là đủ. Để xin cấp Chứng thực bạn phải trình Hộ chiếu của mình tại Ủy ban hành chính. Nếu bạn tự tay mình nộp đơn tại phòng tiếp dân của Sở An sinh Xã hội, thì chỉ cần trình Hộ chiếu của mình là đủ.

.

Pflegebedürftigkeit/ Nhu cầu được chăm sóc

.

Für Menschen, die auf Grund ihres Alters oder einer Krankheit pflegebedürftig sind, gibt es zahlreiche Unterstützungsangebote. Die meisten Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung bleiben. Deswegen wird die ambulante Pflege zunehmend unterstützt. Es ist aber auch möglich, in einem Pflegeheim oder einer Senioren-Wohngemeinschaft zu leben. /

Có rất nhiều Cơ sở giúp đỡ dành cho những người có nhu cầu được chăm sóc vì lý do Tuổi tác hay Bệnh tật. Hầu hết mọi người đều muốn ở lại càng lâu càng tốt trong môi trường sống gia đình, vốn rất tin tưởng và quen thuộc của họ. Chính vì vậy việc Chăm sóc tại chỗ rất được hoan nghênh ủng hộ. Thế nhưng cũng có thể xin vào ở trong Viện dưỡng già hoặc Chung cư giành cho người cao tuổi.

.

Pflegebedürftige sind über die Pflegeversicherung versichert. Häufig ist aber ein Eigenanteil zu zahlen. Haben Sie oder Ihre unterhaltspflichtigen Angehörigen nicht genügend Eigenmittel, können ergänzend Leistungen aus der Sozialhilfe gewährt werden./

Những người có nhu cầu được chăm sóc được hưởng Bảo hiểm chăm sóc. Phần đóng góp riêng thường phải tự trả. Nếu bạn hay người có trách nhiệm nuôi dưỡng không đủ tiền đóng góp, thì có thể xin trợ cấp Xã hội để bù vào.

.

Die Leistungen der Pflegeversicherung müssen bei der zuständigen Krankenkasse beantragt werden. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) prüft dann, ob die Voraussetzungen einer Pflegebedürftigkeit vorliegen und welche Pflegestufe (I, II oder III) anerkannt werden kann. Zu diesem Zweck besuchen Mitarbeiter des MDK den Antragsteller. Abhängig vom Ergebnis dieser Prüfung erteilt die Pflegekasse dann den entsprechenden Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid./

Để được hưởng những quyền lợi từ Bảo hiểm chăm sóc, phải đặt đơn tại hãng Bảo hiểm sức khỏe có thẩm quyền. Phòng y tế của hãng Bảo hiểm sức khỏe (MDK) sẽ xét xem liệu có đủ điều kiện để được công nhận là – Có nhu cầu được chăm sóc – hay không và ở mức độ nào (I, II hay III). Nhân viên của MDK sẽ trực tiếp đến thăm người đệ đơn. Phụ thuộc vào kết quả kiểm tra đó hãng Bảo hiểm sẽ ra quyết định công nhận hoặc từ chối.

.

Pflegestufen und Leistungen/ Các mức độ chăm sóc và Dịch vụ

.

Je nach Grad der Pflegebedürftigkeit wird die Pflegestufe I, Pflegestufe II oder Pflegestufe III anerkannt. Die niedrigste Pflegestufe ist die I. Um ihr zugeordnet zu werden, muss unter anderem ein durchschnittlicher Hilfebedarf von 90 Minuten pro Tag vorliegen./

Tùy theo mức độ cần được chăm sóc, sẽ công nhận Mức độ chăm sóc bậc I, II hoặc III. Bậc I là thấp nhất. Để xếp loại, người ta dùng mức chăm sóc trung bình một ngày 90 phút.

.

Auch wenn keine Pflegestufe anerkannt wird, besteht unter Umständen Pflegebedarf. Nach Prüfung der Vermögensverhältnisse kann das Sozialamt pflegerische Hilfe übernehmen./

Kể cả khi có nhu cầu được chăm sóc, nhưng không được công nhận ở Mức độ nào, thì Sở Xã hội sẽ xét Hoàn cảnh kinh tế và đảm nhận giúp đỡ đó.

.

Die Versicherten können grundsätzlich zwischen Sachleistungen und Geldleistungen wählen. /

Về nguyên tắc người đóng Bảo hiểm có quyền chọn dịch vụ chăm sóc hoặc tiền mặt.

.

Es gibt folgende Sachleistungen:

Về dịch vụ chăm sóc thì như sau:

häusliche Pflegeleistungen eines Pflegedienstes oder einer Sozialstation/ Chăm sóc tại nhà do trạm điều dưỡng hoặc cơ sở Phúc lợi xã hội đảm nhiệm
Tages- und Nachtpflege in einer teilstationären Einrichtung/ Chăm sóc ngày và đêm bán trú trong Trạm xá
Kurzzeitpflege/ Chăm sóc ngắn hạn
vollstationäre Dauerpflege in einem Pflegeheim/ Chăm sóc dài hạn tại Viện dưỡng già

.

Es können zusätzliche Hilfen in Anspruch genommen werden, wenn die private Pflegeperson vorübergehend, zum Beispiel wegen Urlaub oder Krankheit, ausfällt./

Nếu người chăm sóc riêng tạm vắng vì ốm đau hay nghỉ phép, thì có thể xin hỗ trợ thêm.

.

Unter bestimmten Bedingungen ist auch eine Versorgung mit Pflegehilfsmitteln möglich. Für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes des Pflegebedürftigen kann ein Betrag in Höhe von bis zu 2.557 Euro je Maßnahme von den Pflegekassen gewährt werden./

Dưới những điều kiện nhất định, cũng có thể được cấp trang thiết bị chăm sóc. Để cải thiện môi trường sống của cá nhân người được chăm sóc, Quĩ chăm sóc có thể cấp một khoản tiền tới 2. 557 Euro, tùy theo biện pháp cải tạo.

.

Eine Geldleistung ist nur im häuslichen Bereich möglich. Der Pflegebedürftige muss in diesem Fall die erforderliche Pflege mit Hilfe von Angehörigen oder Nachbarn sicherstellen.

Tiền mặt chỉ có thể cấp khi được chăm sóc tại gia, Người có nhu cầu chăm sóc phải đảm bảo có sự giúp đỡ chăm sóc của người nhà hoặc hàng xóm.

.

Chep Cu-Le Hoang (THEO SONG NGU VIET DUC)

 

Lê Hoàng: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ Ở ĐỨC (phần cuối cùng)

Bản tin khác