_DSC0629 ._DSC0633 ._DSC0655 ..
_DSC0676 ._DSC0677 ._DSC0678 ._DSC0681 ._DSC0685 ._DSC0688 ._DSC0690 ._DSC0691 ._DSC0692 ._DSC0706 ._DSC0710 ..
_DSC0723 ._DSC0741 ._DSC0746 ._DSC0749 ._DSC0750 ._DSC0751 ..
_DSC0759 ._DSC0761 ._DSC0763 ._DSC0765 ._DSC0769 ,_DSC0775 ..
_DSC0783 .
_DSC0796 ._DSC0803 ._DSC0808 ._DSC0814 ._DSC0815

Chùm ảnh lễ Phật đản phật lịch 2560 tại phủ Đồng tâm Erfurt

Bản tin khác