DSC_0011.

DSC_0012.

DSC_0013.DSC_0030.

DSC_0047.

DSC_0057

 

.DSC_0059

.

DSC_0060

.

DSC_0064

.

DSC_0065

.

DSC_0068

.

DSC_0069

.

DSC_0074

.

DSC_0176

.

DSC_0172

.

DSC_0170

.

DSC_0149

.

DSC_0136

.

DSC_0132

 

.

Mời xem tiếp phần 2:

http://viettv.de/ctn-truong-tan-sang-tham-chlb-duc-phan-2

http://viettv.de/foto-quang-chi-duc-don-ct-nuoc-viet-nam-bang-nghi-le-cao-nhat

Video liên quan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: CTN Trương Tấn Sang thăm CHLB Đức PHẦN 1

Bản tin khác